Sailing (Yachting)

 

S.No.

Name                                                        

Year

Award

 

1

Mr. Shehryar Arshad

2008

Sitara-i-Imtiaz

2

Mr. Byram D. Avari

 1982

Pride of Performance

3

Lt. Cdr. Munir Sadiq

1987

"

4

Lt. Muhammad Zakaullah

1987

"

5

Lt. Cdr. Zahid Rauf

2007

"

6

Mrs. Goshpi Byram Avari

2010

"

7

Mr. Mamoon Sadiq

2008

Tamgha-i-Imtiaz