Awards

 

SAILING (Yachting)


S.No.

Name

Year

Award


1

Mr. Shehryar Arshad

2008

Sitara-i-Imtiaz

2

Mr. Byram D. Avari

 1982

Pride of Performance

3

Lt. Cdr. Munir Sadiq

1987

"

4

Lt. Muhammad Zakaullah

1987

"

5

Lt. Cdr. Zahid Rauf

2007

"

6

Mrs. Goshpi Byram Avari

2010

"

7
Mr. Mamoon Sadiq
2008
Tamgha-i-Imtiaz